Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years

Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years
Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years
Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years
Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years
Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years

Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years
Godziny otwarcia / opening hours. Pon - Pt 9 - 17, Sob 9-13:30. Monday - Friday 9-17 Saturday 9 - 13:30. Witokrzyska 23 32-500 Chrzanów Poland. Koszt wysyki podany jest w kadej aukcji.

Poza granice Polski nie wysyamy za pobraniem, koszt wysyki jest ustalany dla kadego kraju indywidualnie, dlatego prosimy o kontakt. Nasz sklep stacjonarny prowadzimy od roku 2010. Sprzedajemy take w innych serwisach aukcyjnych oraz prowadzimy sklep internetowy. Nasze wieloletnie dowiadczenie zarówno w sprzeday stacjonarnej jak i internetowej pozwala nam oferowa Pastwu najlepsze, oryginalne i pochodzce z oficjalnej dystrybucji produkty.

S one objte gwarancj, jej zasady i dugo znajdziecie Pastwo w opisie kadego przedmiotu. Do kadego przedmiotu dodajemy paragon, a na yczenie faktur VAT.

Nie odpowiadamy za co i inne opaty naliczone przez suby celne kraju odbiorcy. We run our shop since 2010.

It is a stationery shop, however we offer our products in other auctions services and in our internet shop. Our experience allows us to offer best, branded and original products only in best prices. In product description you will find info about guarantee. We add receipt to every product, if you would like to receive invoice - let us know and we will add invoice. BZ WBK (Swift key:BKPPLPP) Tomasz Kozub.

18 1090 1665 0000 0001 2261 2449 (PLN). 02 1090 1665 0000 0001 3236 5505 (EUR). 93 1090 1665 0000 0001 2373 3971 (USD). Nowy model fotelika Klippan KISS 2 Plus (Klippan Iso-Fix Safety System) to zupenie nowy rodzaj fotelika samochodowego montowanego tyem do kierunku jazdy. Poprzez prosty system zmiany pooenia, fotelik ronie wraz z dzieckiem.

Fotelik przeznaczony jest dla dzieci od 0 do 18 kg. To faktycznie oznacza, e moemy go uywa od narodzin do ok 4 roku ycia. Tyem do kierunku jazdy to najbezpieczniejszy sposób podróowania samochodem dla maego dziecka. Monta jest bardzo prosty oraz doskonale oznaczony i opisany, zarówno w doczonej instrukcji jak i prostych obrazkach naklejonych na bazie fotela.

Fotelik jest w zestawie z baz Isofix-Pasy. Baz mona zamontowa w samochodzie zarówno za pomoc systemu Isofix jak i pasów bezpieczestwa (3punktowych). Mocowanie fotelika za pomoc bazy poza bezpieczestwem wynikajcym ze stabilnoci zamocowania fotelika zapewnia wygod podczas montau, oszczdno czasu powiconego na monta oraz pewno, e wszystko jest prawidowo zamontowane.

Baza Klippan jest elementem zwikszajcym bezpieczestwo do fotelików. Dziki swojej prostej budowie i bardzo atwej obsudze zwikszajcej bezpieczestwo stanowi wygodne i bezpieczne rozwizanie. Dodatkowo do fotelika KISS 2 Plus mona dokupi drug dodatkow baz.

Posiadanie dwóch baz zamontowanych w dwóch samochodach, pozwala szybko i komfortowo przenosi fotelik pomidzy samochodami. Fotelik mona zamontowa w rónych pozycjach na doczonej bazie Isofix-pasy. To sprawia, e KISS 2 Plus jednym z niewielu fotelików dla dzieci montowanych tyem do kierunku jazdy, które mog by zainstalowane z zarówno z uyciem systemu Isofix lub pasów bezpieczestwa (wycznie 3punktowych). Instalacja bazy i fotelika jest bardzo prosta i szybka. Prosty monta, osignito poprzez zmniejszenie do minimum iloci moliwych bdów w instalacji bazy i fotela (Isofix, lub pasy).

Proste prowadzenie pasa bezpieczestwa, wyrany wskanik informujcy czy baza zostaa prawidowo zamontowana, zwikszaj komfort montau i poprawiaj bezpieczestwo. Baza ma podstaw o stabilnej, metalowej konstrukcji.

Baz wspiera solidna i regulowana noga, znacznie poprawiajca stabilno w samochodzie. Noga posiada ksztat odwróconej litery T, co sprawia i jest stabilniejsza. Do bazy dodano wyparcie kanapy dla jeszcze lepszej stabilizacji fotelika i poprawy bezpieczestwa. Fotelik KISS 2 Plus moe by montowany bez uycia bazy, lecz tylko do 10kg. Prosta instalacja fotelików w bazie Klippan. Atwe wpinanie i wyjcie fotelików. Atwy i szybki monta w wikszoci samochodów fabrycznie wyposaonych w mocowania Isofix lub w pasy samochodowe.

Minimalne ryzyko nieprawidowego montau dziki czytelnie wskazanej drodze przeprowadzeniu samochodowego pasa bezpieczestwa i prostej instalacji systemu Isofix. Bezpieczne rozwizanie dla samochodów z krótkim pasem bezpieczestwa. Zwikszenie bezpieczestwa fotelików Klippan potwierdzone testami.

Pewny i bezpieczny system zaczepów w punktach Isofix samochodu. Prosty monta zmniejszenie do minimum iloci moliwych bdów w obsudze bazy (Isofix, lub pasy). Wskanik informujcy czy baza zostaa prawidowo zamontowana. Dua rama obejmujca cao fotelika o stabilnej, metalowej konstrukcji. Solidna i regulowana noga bazy poprawiajca stabilno w samochodzie.

Wyparcie kanapy dla jeszcze lepszej stabilizacji i poprawy bezpieczestwa. Baz montujemy za pomoc systemu Isofix lub 3punktowych pasów bezpieczestwa. Wygoda w montau zarówno system Isofix jak i pasy bezpieczestwa.

Baza posiada solidn nog podpierajc i wzmacniajc ochron dziecka w czasie wypadku. W czasie zderzenia, s dziki niej rozkadane na podog samochodu. Noga jest w ksztacie litery T zapewniajc stabilne oparcie o podog. Noga jest regulowana, co umoliwia dokadne dopasowanie jej pozycji.

ZMIENIAMY NOSIDEKO W MINI WÓZEK. Nosideko posiada w podstawie fotela dwa kóka, oraz chowany uchwyt z tyu fotela. Wycignicie uchwytu i odblokowanie kóek, pozwala przeksztaci fotelik w mini wózek. Po wyjciu fotelika z bazy, moemy wycign dwie dodatkowe rczki, które znacznie uatwiaj przenoszenie fotelika i dziecka.

Dla wikszej wygody obie rczki moemy spi razem, tak aby lepiej dopasoway si do doni. Raczki s skadane i chowane do skorupy fotelika.

ZALETY I CECHY FOTELIKA KISS 2 PLUS. Tyem do kierunku jazdy 0-18 kg, O ms 4 lata. Instalacja z baz Isofix lub pasy bezpieczestwa (3punktowe).

Wygodny zatrzask uchwytu Isofix bazy, który znacznie zmniejsza ryzyko nieprawidowego montau. Czytelny wskaniki, informujcy kiedy siedzenie zostao zamontowane prawidowo. Wygodne i proste wyjmowanie nosideka dla niemowlt.

Moliwo ustawienia 3 pozycji wychylenia. 5-cio punktowe pasy wasne fotelika.

Przetestowane zgodnie z norm ECE 4404. Dodatkowa baza Isofix-pasy, jeli rodzina korzysta z wicej ni jednego samochodu. Nakadki pasów i tapicerka oraz zagówek mona atwo zdj i wypra. Nosideko posiada wygodne i skadane rczki uatwiajce przenoszenie dziecka. Nosideko posiada kóka oraz uchwyt, które umoliwiaj zmian fotelika w mini-wózek.

78 x 43 x 51 cm. The new Klippan KISS 2 Plus (Klippan Iso-Fix Safety System) is a completely new type of rear-facing car seat. Thanks to the simple positioning system, the child seat grows with the child. The seat is designed for children from 0 to 18 kg.

This actually means that we can use it from birth to about 4 years old. The rearward facing is the safest way to travel by car for a small child. The assembly is very simple and perfectly labeled and described, both in the attached instructions and simple images glued on the base of the chair.

The seat is supplied with the Isofix-Belts base. The attached base is universal. The base can be mounted in the car with both Isofix and seatbelts (3-point). Fastening the seat with the help of the base, apart from the safety resulting from the stability of the seat attachment, ensures comfort during assembly, saving time devoted to assembly and the certainty that everything is properly mounted. The Klippan base is an element that increases the safety of car seats. Thanks to its simple construction and very easy operation increasing safety is a convenient and safe solution. Having two bases mounted in two cars allows you to quickly and comfortably move the car seat between cars. The seat can be mounted in various positions on the supplied Isofix-belts base.

This makes the KISS 2 Plus one of the only rear-facing child safety seats that can be installed with both Isofix or seatbelts (3-point only). The base and seat installation is very simple and fast.

Simple assembly, achieved by reducing to a minimum the number of possible errors in the base and seat installation (Isofix, or belts). Simple safety belt guidance, clear indication that the base has been correctly mounted, increases the comfort of assembly and improves safety. The base has a base with a stable metal construction. The base is supported by a solid and adjustable leg, significantly improving the stability of the car. The leg has the shape of an inverted letter "T", which makes it more stable.

The couch has been replaced with a sofa bed for even better stabilization of the seat and improved safety. KISS 2 Plus can be mounted without using a base, but only up to 10 kg. Simple installation of child seats in the Klippan base. Easy to attach and remove car seats. Easy and quick assembly in most cars factory fitted with Isofix mounts or car belts.

Minimal risk of incorrect installation thanks to legibly indicated way of carrying out the car seat belt and simple installation of the Isofix system. Safe solution for cars with a short seat belt. Increasing the safety of Klippan car seats confirmed by tests.

Safe and secure system of catches at the car's Isofix points. Simple assembly - minimization of possible errors in base operation (Isofix, or belts). Indicator informing if the base has been properly installed.

A large frame covering the whole car seat with a stable, metal structure. Solid and adjustable base leg improving stability in the car. Wiping the couch for even better stabilization and improved safety. The base is assembled using the Isofix system or 3-point seat belts. Convenience in assembly - both Isofix and seat belts. The base has a solid foot supporting and strengthening the child's protection during an accident. During the impact, they are folded out onto the floor of the car. The leg is in the shape of the letter "T" providing a stable backrest to the floor.

The leg is adjustable, which allows you to adjust its position exactly. WE CHANGE THE CAR SEAT INTO THE MINI STROLLER. The baby carrier has two wheels in the base of the seat and a retractable handle on the back of the chair. Pulling out the handle and unlocking the wheels allows you to transform the seat into a mini stroller.

After removing the car seat from the base, we can take out two additional handles that make it much easier to carry the seat and the child. For greater convenience, both handles can be fastened together to better fit the hand. The handles are folded and put into the car seat shell. Rearward facing 0-18 kg, O ms - 4 years. Installation with an Isofix base or safety belts (3-point).

Convenient Isofix base clip latch, which significantly reduces the risk of incorrect assembly. Clear indicators that inform when the seat has been fitted correctly. Comfortable and easy removal of baby carriers.

Simple adjustment of the lying position. Possibility to set 3 swing positions. Tested in accordance with ECE 4404.

Belt covers, upholstery and headrest can be easily removed and washed. The baby carrier has comfortable and foldable handles to help move the child. The carrier has wheels and a handle that allow you to change the seat into a mini-stroller. DIMENSIONS 78 x 43 x 51 cm. The item "Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years" is in sale since Friday, October 12, 2018.

This item is in the category "Dla Dzieci\Foteliki i akcesoria\Foteliki samochodowe". The seller is "sklepbabyshop30" and is located in Chrzanów. This item can be shipped worldwide.
Klippan Kiss 2 Plus car seat fotelik samochodowy RWF 0-18kg 0-4 years